Informace
o zpracování
osobních údajů

brýle

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji společnosti Škoda Auto a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, jako správce osobních údajů (dále jen „společnost Škoda Auto“), svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: Kontaktní údaje (telefonní číslo a / nebo email) za účelem: Zprostředkování vytvoření nabídky vozidla k prodeji.

Souhlas je udělen na dobu 30 dnů po udělení souhlasu.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky na adrese http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/ nebo písemně na adrese společnosti Škoda Auto. Souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.
Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu. Obecné informace o přístupu k ochraně osobních údajů jsou k dispozici také na webové adrese http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/.

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost Škoda Auto a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost Škoda Auto“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

Provozování portálu Škoda Plus


Účel zpracování

Zprostředkování vytvoření nabídky vozidla k prodeji.

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje využijeme pro zprostředkování Vašeho požadavku k vytvoření nabídky na odkup Vašeho vozidla. Vaše osobní údaje a údaje o vozidlu předáme obchodním partnerům (členům distribuční sítě) dle Vašich preferencí.

Oprávnění ke zpracování:

Zpracování musíme provádět, aby bylo možné zprostředkovat Váš požadavek. Pokud nám souhlas neposkytnete, není možné požadavek splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Fotografie / video
Technické údaje o produktu

Doba zpracování a archivace:

30 dnů po udělení souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Členové distribuční sítě, obchodní partner vyřizující požadavek.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás prostřednictvím formulářů na portále Škoda Plus.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.


Účel zpracování

Kontaktování kupujícího za účelem prodeje vybraného ojetého vozu.

Popis účelu zpracování:

Společnost Škoda Auto využije Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a /nebo e-mail) za účelem kontaktování s nabídkou vybraného vozu uvedeného na portálu Škoda Plus.

Oprávnění ke zpracování:

Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a /nebo email) zpracováváme na základě uděleného souhlasu za účelem kontaktování s nabídkou požadovaného vozu.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Kontaktní údaje (telefonní číslo a /nebo e-mail).

Doba zpracování a archivace:

30 dnů po udělení souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Členové distribuční sítě, obchodní partner vyřizující požadavek.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Přímo od Vás prostřednictvím formuláře na portále Škoda Plus.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

 • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.
 • Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
 • Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.
 • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.
 • Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.
 • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností Škoda AUTO ohledně ochrany osobních údajů můžete využit následující kontakty:

Elektronicky na adrese:

http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/

Telefonicky na tel. čísle:

+420 800 600 000

Písemně na adrese:

Škoda Auto a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost Škoda Auto požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto.

Webová adresa:

http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/

E-mail:

dpo@skoda-auto.cz

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Adresa:

Úřad pro ochranu osobních údajů,
Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7

Telefon:

+420 234 665 111

Webová stránka:

http://www.uoou.cz/

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji společnosti Škoda Auto a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, jako správce osobních údajů (dále jen „společnost Škoda Auto“), svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefon za účelem: Oslovování s nabídkou produktů, služeb a výzkumu trhu značky Škoda, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátků.

Souhlas je udělen na dobu 5 let.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky na adrese http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/ nebo písemně na adrese společnosti Škoda Auto. Souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu. Obecné informace o přístupu k ochraně osobních údajů jsou k dispozici také na webové adrese http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/.

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost Škoda Auto a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost Škoda Auto“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

Realizace marketingových aktivit a výzkumu trhu


Účel zpracování

Oslovování s nabídkou produktů, služeb a výzkumu trhu značky Škoda, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách Škoda Auto, akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání katalogu či zasílání přání k svátkům. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.
Vaše osobní údaje můžeme použít taky pro sběr, analýzu a uchování výstupů z kvalitativních a kvantitativních výzkumů, které může realizovat externí agentura. Vaše odpovědi budou zpracovány hromadně a v žádném případě nebudou spojována konkrétní data s Vaší osobou.

Oprávnění ke zpracování:

Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, obchodní profil, technické údaje o produktu, historie obchodování, údaje o rodině a dalších osobách, komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat, síťové identifikátory.

Doba zpracování a archivace:

5 let od udělení souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

 Marketingové agentury, eventové agentury, mediální agentury, členové distribuční sítě, provozovatel serverů, guest managementové agentury, infolinka, agentura provádějící výzkum trhu.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

 • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.
 • Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
 • Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.
 • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.
 • Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.
 • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností Škoda Auto ohledně ochrany osobních údajů můžete využit následující kontakty:

Elektronicky na adrese:

http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/

Telefonicky na tel. čísle:

+420 800 600 000

Písemně na adrese:

Škoda Auto a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost Škoda Auto požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto.

Webová adresa:

http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/

E-mail:

dpo@skoda-auto.cz

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Adresa:

Úřad pro ochranu osobních údajů,
Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7

Telefon:

+420 234 665 111

Webová stránka:

http://www.uoou.cz/

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji společnosti Škoda Auto a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, jako správce osobních údajů (dále jen „společnost Škoda Auto“), svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: Kontaktní údaje (telefonní číslo a / nebo email) za účelem: Kontaktování kupujícího za účelem prodeje vybraného ojetého vozu.

Souhlas je udělen na dobu 30 dnů po udělení souhlasu.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky na adrese http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/ nebo písemně na adrese společnosti Škoda Auto. Souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.
Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu. Obecné informace o přístupu k ochraně osobních údajů jsou k dispozici také na webové adrese http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/.

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost Škoda Auto a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost Škoda Auto“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

Kontaktování kupujícího s nabídkou ojetých vozů


Účel zpracování

Kontaktování kupujícího za účelem prodeje vybraného ojetého vozu.

Popis účelu zpracování:

Společnost Škoda Auto využije Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a /nebo e-mail) za účelem kontaktování s nabídkou vybraného vozu uvedeného na portálu Škoda Plus.

Oprávnění ke zpracování:

Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a /nebo email) zpracováváme na základě uděleného souhlasu za účelem kontaktování s nabídkou požadovaného vozu.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Kontaktní údaje (telefonní číslo a /nebo e-mail).

Doba zpracování a archivace:

30 dnů po udělení souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Členové distribuční sítě, obchodní partner vyřizující požadavek.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Přímo od Vás prostřednictvím formuláře na portále Škoda Plus.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

 • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.
 • Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
 • Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.
 • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.
 • Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.
 • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností Škoda Auto ohledně ochrany osobních údajů můžete využit následující kontakty:

Elektronicky na adrese:

http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/

Telefonicky na tel. čísle:

+420 800 600 000

Písemně na adrese:

Škoda Auto a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost Škoda Auto požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto.

Webová adresa:

http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/

E-mail:

dpo@skoda-auto.cz

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Adresa:

Úřad pro ochranu osobních údajů,
Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7

Telefon:

+420 234 665 111

Webová stránka:

http://www.uoou.cz/

Obrázek
Obrázek
Obrázek