Informace
o zpracování
osobních údajů

brýle

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tato internetová stránka pod doménou www.skodaplus.cz („Stránka“) je provozována obchodní společností ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“ nebo „my“), za účelem poskytování služeb uživatelům („Uživatel“ nebo „Vy“) Stránky. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů („Prohlášení“) se vztahuje na osobní údaje o Vás, které jsou zpracovávány námi nebo naším jménem. Toto Prohlášení obsahuje zejména (i) jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, (ii) jakým způsobem tyto údaje získáváme, (iii) jakým způsobem tyto údaje používáme a zpracováváme, (iv) komu tyto údaje případně předáváme, (v) jak tyto údaje chráníme a (vi) jakým způsobem Vám mohou být tyto údaje zpřístupněny, příp. jakým způsobem můžete tyto údaje aktualizovat. Tímto Prohlášením poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováním.

Toto Prohlášení můžeme kdykoliv aktualizovat. Na Stránce budou uveřejněny jakékoliv změny tohoto Prohlášení a v případě podstatných změn budete upozorněn(a).

Prodej vozu a poskytování poprodejních služeb


Účel zpracování

Realizace prodeje vozu

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje využíváme při všech krocích, které jsou nutné k tomu, abyste si mohli zakoupit jeden z našich vozů nebo nabídnout svůj stávající vůz k odkupu.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, transakční údaje, technické údaje o produktu.

Doba zpracování a archivace:

10 let od uzavření smlouvy.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Členové distribuční sítě. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a mohou být použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Veškeré zpracování Vašich osobních údajů se řídí zákonem číslo 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci zpracování osobních údajů
máte následující práva:

  • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.
  • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.
  • Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
  • Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.
  • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.
  • Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.
  • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností ŠKODA AUTO ohledně ochrany osobních údajů můžete využit následující kontakty:

Elektronicky na adrese:

http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/

Telefonicky na tel. čísle:

+420 800 600 000

Písemně na adrese:

ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost ŠKODA AUTO požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO.

Webová adresa:

http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/

E-mail:

dpo@skoda-auto.cz

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Adresa:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Telefon:

+420 234 665 111

Webová stránka:

http://ww.uoou.cz/

ŠKODA Financial Services
Das Welt Auto
cebia